Младински активизам за позелени општини

Имплементиран од:

  • Македонско здружение на млади правници
  • Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина ГОУ ГРИН Скопје
  • Центар за климатски промени, Гевгелија
  • Младинска организацијаКреактив

Времетраење:

01.01.2022 – 30.06.2024

Целни групи:

Млади лица, младински организации, општини и младински совети.

Општа цел

Засилено влијание на младинскиот активизам за поттикнување одржлив и зелен урбан развој и создавањена локални заедници отпорни на климатски промени.

Специфична цел

Зголемено учество на младинските организации и млади активисти во процесите на креирање политики за животна средина на локално ниво.

Очекувани резултати

  • Зголемени капацитети на млади активисти и младински организации за ефективно застапување за заштита на животна средина на локално ниво.
  • Воспоставено партнерство помеѓу засегнатистраниво обезбедување на имплементацијата на стандардите поставени во Поглавје 27 од правото на ЕУ (EU Acquis) во најмалку 12 општини
  • Зголемен број на младински иницијативи кои се однесуваат на активности за следење и застапување за заштита за животна средина на локално ниво.

Активности од компонента бр. 1: (Зајакнување)

1.1 – Е-платформа за едукативни курсеви за заштита на животна средина

1.2 – Менторирање на млади еколошки активисти кои ги имаат завршено едукативните курсеви

1.3 – Тренинг програма за заштита на животна средина наменета за млади правници

1.3 – Идентификација и мобилизација на млади професионалци во области релевантни за заштита на животна средина

Активности од компонента бр. 2 (Поврзување)

2.1 – Развој и дисеминација на упатства за најдобри практики за активно вклучување на млади активисти и младински организации во процесите за заштита на животната средина на локално ниво

2.2 – Водич за општински службеници и граѓански организации кој ги содржи обврските на единиците на локалните самоуправи поврзани со усвојување на стандардите поставени во правото на ЕУ (EU Acquis)

2.3 – Поддршка на општините и локалните младински совети за креирање политики и процедури за младинско учество и ангажман на прашања поврзани со животна средина.

2.4 – Годишни настани и работилници за вмрежување помеѓу владата, еколошки организации, младински организации и бизнис секторот.

Активности од компонента бр. 3: (Активирање & поддршка)

3.1 – Суб-грантирање насочено кон локални младински организации

3.2 – Градење на капацитетите и менторство на грантистите

3.3 – Канцеларија за поддршка на локални активисти за давање поддршка на локални активисти во креирање и спроведување стратегии за застапување за заштита на животна средина пред локалните власти.