Надлежности на општините во областа на заштита на животната средина