Aktivizëm rinor për komuna më të gjelbërta

Zbatuar nga:

  • Shoqata maqedonase e juristëve të rinj

  • Shoqata për zhvillim të qëndrueshëm dhe mbrojtje të mjedisit GO GREEN Shkup,

  • Qendra për ndryshime klimatike Gjevgjeli

  • Shoqata Rinore CreACTive.

Kohëzgjatja:

01.01.2022 – 30.06.2024

Grupet e synuara:

Të rinjtë, OSHC-të e udhëhequra nga të rinjtë, komunat dhe këshillat rinore.

Objektivi i përgjithshëm

Rritja e ndikimit të aktivizmit rinor në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të gjelbër urban dhe bërjen e komuniteteve lokale elastike ndaj ndryshimeve klimatike.

Objektivi specific

Rritja e pjesëmarrjes së OSHC-ve dhe aktivistëve rinorë të udhëhequr nga të rinjtë në proceset e bërjes së politikave mjedisore në nivel lokal.

Rezultatet e pritura

  • Rritja e kapaciteteve të aktivistëve rinorë dhe OSHC-ve të udhëhequra nga të rinjtë për kryerjen e avokimit efektiv për mbrojtjen e mjedisit në nivel lokal.

  • Krijimi i partneritetit ndërmjet aktorëve kryesorë për të siguruar zbatimin e standardeve të përcaktuara në Kapitullin 27 të Acquis të BE-së në të paktën 12 komuna.

  • Rritja e numrit të nismave të gjeneruara nga të rinjtë në lidhje me aktivitetet mbikëqyrëse dhe avokuese për mbrojtjen e mjedisit në nivel lokal.

Komponenti 1 i aktivitetit: (Fuqizimi)

1.1 – Platforma edukative e mësimit elektronik që përfshin kurse edukative për mbrojtjen e mjedisit

1.2 – Mentorim për të rinjtë aktivistë mjedisorë që kanë përfunduar kurset

1.3 – Program trajnimi për të drejtën mjedisore për avokatët e rinj

1.4 – Identifikimi dhe mobilizimi i profesionistëve të rinj në fusha të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit  

Komponenti 2 i aktivitetit (Lidhja)

2.1 – Zhvillimi dhe shpërndarja e udhëzimeve të praktikave më të mira për angazhimin e aktivistëve të rinj dhe OSHC-ve të udhëhequra nga të rinjtë në proceset që lidhen me mbrojtjen e mjedisit në nivel lokal

2.2 – Doracak për zyrtarët bashkiakë dhe OSHC-të që përshkruan detyrimet e njësive të qeverisjes lokale në lidhje me miratimin e standardeve të përcaktuara në Kapitullin 27 të Acquis të BE-së

2.3 – Mbështetje për komunat dhe këshilltarët lokalë të të rinjve për hartimin e politikave dhe procedurave për pjesëmarrjen dhe angazhimin e të rinjve në çështjet që lidhen me mjedisin

2.4 – Ngjarjet vjetore dhe puntori të rrjetëzimit për të lidhur qeverinë, organizatat mjedisore, OSHC-të rinore dhe sektorin e biznesit 

Komponenti 3 i aktivitetit: (Angazhim dhe mbështetje)

3.1 – Skema e rigrantimit që synon OSHC-të lokale të udhëhequra nga të rinjtë

3.2 – Ngritja e kapaciteteve dhe mentorimi i grantistave

3.3 – Help-desk për mbështetje për aktivistët lokalë në krijimin dhe zbatimin e strategjive të avokimit për mbrojtjen e mjedisit përpara pushtetit vendor