SI TË ARRINI DERI TE KOMUNIKIMI I SUKSESSHËM?

Përcaktimi i termit komunikim

Komunikimi është procesi i shkëmbimit të informacionit përmes një sistemi të përbashkët simbolesh. Në përgjithësi, kur bëhet ndarja e komunikimit, mendohet në:

•        Komunikimi verbal

Komunikimi verbal i referohet shkëmbimit të mesazheve duke përdorur fjalë. Komunikimi i suksesshëm verbal nënkupton përdorimin e fjalëve të duhura në mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur.

•        Komunikimi joverbal

Komunikimi joverbal nënkupton komunikimin pa fjalë, gjegjësisht përcjelljen e një mesazhi duke përdorur sinjale joverbale dhe pa shenja verbale. Që të jetë i suksesshëm, marrësi i mesazhit duhet ta pranojë mesazhin ashtu siç e kemi dërguar.

Komunikimi verbalKomunikimi joverbal
Përdor fjalë të shkruara dhe të folura, andaj ndahet në komunikim të shkruar dhe të folur.Përdor shenja pa fjalë dhe/ose forma të ndryshme: vizuale, audio-vizuale, digjitale etj.
I lehtë për t’u kuptuar dhe shumë mirë i strukturuar.Më i vështirë për t’u kuptuar sepse ndonjëherë i mungon struktura formale.
Mundësi e ulët për të mos e dhënë mesazhin siç e parashikojmë.Mundësi e madhe që mesazhi që duam ta dërgojmë do të ndryshohet.