Rekomandime për masat në nivel lokal

Propozime në nivel lokal:

Nga Këshilli lokal i komunës dhe Kryetari i komunës mund të kërkohet t’i miratojnë vendimet e mëposhtme:

•  Krijimi i sistemeve të integruara për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme (kombinimi i biokompostuesve që prodhojnë biogaz dhe sisteme fotovoltaike)

•  Subvencione për instalimin e sistemeve fotovoltaike (FV) në objektet e banimit kolektiv dhe individual (ndërtesa dhe shtëpi)

•  Subvencione për instalimin e fasadave dhe kulmeve me efikasitet energjetik

• Instalimi i sistemeve FV në të gjitha objektet publike në nivel lokal dhe qendror

• Vendosja e fasadave dhe kulmeve me efikasitet energjetik të të gjitha ndërtesat administrative nën kompetencën e pushtetit lokal dhe qendror (duke vendosur prioritet – duke filluar nga çerdhet, shkollat fillore, të mesme, spitalet, konviktet e studentëve, etj.)

•  Krijimi dhe mirëmbajtja e rregullt e Kadastrës së Gjelbër

• Sigurimi i efikasitetit energjetik të shkollave/çerdheve

• Ndërtimi i shkollave pasive