Pse është e nevojshme përfshirja e të rinjve në nivel lokal?

Të rinjtë kanë nevoja që shpesh ndryshojnë nga prioritetet të vetëqeverisjes lokale. Me këtë është e nevojshme që kërkesat e tyre të dëgjohen dhe të përfshihen në punë të vetëqeverisjes lokale.

Të rinjtë njihen më mirë me komunitetin e tyre dhe dinë se cilat janë problemet kryesore

që duhet trajtuar. Perceptimi i të rinjve për vetitë mjedisore si zgjedhja dhe riciklimi i mbeturinave është në nivel të lartë dhe si rrjedhim nevoja për gjetjen e zgjidhjeve praktike është më e theksuar.