Politikat klimatike në nivel nacional

Edhe pse në nivel botëror prej kohësh punohet në përgatitjen e legjislacionit që i rregullon politikat e lidhura me klimën, në nivel kombëtar nuk ka asnjë ligj të dedikuar në mënyrë specifike për këtë sferë.

Në Maqedoni ka filluar procesi për hartimin e Strategjisë afatgjatë dhe Ligjit për Veprim Klimatik, të cilat pritet të jenë gati gjatë vitit 2022. Maqedonia, si vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ka për obligim që kornizën ligjore të BE-së ta transferojë në sistemin e saj juridik kombëtar, më konkretisht kornizën për klimën dhe energjinë deri në vitin 2030, me perspektivë deri në vitin 2050. Strategjia e Veprimit për Klimën u miratua në vitin 2021, por Ligji, ku mund të ekzistojnë koncepte ligjërisht të detyrueshme, me sa duket, fillimisht nuk do të përgatitet siç duhet e më pas të miratohet.

Ligjet e rëndësishme të ndërlidhura në nivel kombëtar janë:

1.     Ligji për Mjedisin Jetësor

2.     Ligji për Mbrojtjen e Natyrës

3.     Ligji për gjelbërimin urban

4.     Ligji për Ujërat

5.     Ligji për Cilësinë e Ajrit të Ambientit

6.     ligjet për Menaxhimin e Mbeturinave

7.     Ligji për Energjetikë

8.     Ligji për Efikasitet Energjetik

9.     Ligji për Planifikim Urbanistik