Legjislacioni kombëtar dhe evropian për ndotjen e ajrit

nivel kombëtar kemi një ligj dhe një sërë aktesh nënligjore, kryesisht rregullore, më të rëndësishmet prej të cilave janë renditur më poshtë:

•        Ligji për Cilësinë e Ajrit të Ambientit

•        Dekreti për vlerat kufitare për nivelet dhe llojet e substancave ndotëse në ajrin e ambientit dhe pragjet e alarmit, afatet për arritjen e vlerave kufitare, margjinat e tolerancës për vlerat kufitare, vlerat e synuara dhe synimet afatgjata

•        Rregullorja për mënyrën dhe afatet për matjen, kontrollin dhe evidencën e matjeve të substancave të dëmshme të lëshuara në ajër nga objektet, impiantet dhe pajisjet që mund ta ndotin ajrin mbi përqendrimin maksimal të lejuar.

•        Rregullorja për kriteret, metodologjinë dhe procedurat për vlerësimin e cilësisë së ajrit të ambientit